Zakres prac

 • badania laboratoryjne kruszyw i gruntów,
 • badania laboratoryjne mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • projektowanie składu materiałów drogowych (mieszanek mineralno-asfaltowych, mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych),
 • badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • badania terenowe podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej.

 

Usługi laboratoryjne:

Grunty, kruszywa, podbudowy:

 • Badania przydatności kruszyw do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych,
 • Badania przydatności gruntów do robót ziemnych (m.in. analiza makroskopowa, analiza sitowa, zawartość części obcych, zawartość części organicznych, granice konsystencji gruntu, wskaźnik piaskowy, gęstość objętościowa),
 • Badania wskaźnika zagęszczenia metodą Proctora,
 • Badanie nośności i zagęszczenia warstw konstrukcyjnych płytą statyczną VSS,
 • Badanie nośności i zagęszczenia warstw konstrukcyjnych płytą dynamiczną,
 • Badania nośności podbudów ugięciomierzem belkowym (belka Benkelmana),

 

Mieszanki mineralno-asfaltowe:

 • Wykonywanie odwiertów w nawierzchni Ø 100 Ø 200 Ø 250;
 • Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • Badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych (wg PN-EN oraz WT-2)
 • Określenie zawartości wolnej przestrzeni zgodnie z normą PN-EN 12697-8 Część 8: Oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni,
 • Określenie pośredniej wytrzymałości na rozciąganie (ITS) zgodnie z normą PN-EN 12697-23(U) Część 23: Określenie pośredniej wytrzymałości na rozciąganie próbek asfaltowych;
 • Określenie odporności na oddziaływanie wody ITSR zgodnych z normą PN-EN 12697-12 Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę oraz zgodnych z procedurą WT-2 2010,
 • Badania Marshalla (stabilności i odkształcenia) zgodnie z normą PN-EN 12697-34 Część 34: Test Marshalla,
 • Określenie zawartości lepiszcza w mieszankach mineralno-asfaltowych zgodnie z normą PN-EN 12697-1 Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego;
 • Kontroli składu mieszanek mineralno-asfaltowych (z produkcji oraz już wbudowanej)zgodnie z normą PN-EN 12697-2 - Część 2: Oznaczenie uziarnienia mieszanki mineralnej.

 

Inne usługi:

 • Wymiarowanie nowych konstrukcji nawierzchni drogowych oraz wzmocnień (metodą ugięć sprężystych oraz mechanistyczną),
 • Projektowanie wzmocnień podłoża gruntowego,
 • Opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych,
 • Badania i ocena stanu technicznego istniejących konstrukcji nawierzchni drogowych z analizą przyczyn jej destrukcji,
 • Opracowywanie opinii i ekspertyz technicznych z zakresu budownictwa komunikacyjnego.